DomovKostel sv. Rodiny

Kostel Svaté Rodiny v Řepích byl postaven jako součást areálu kláštera sester boromejek a byl vysvěcen v roce 1861. Podle zachovalých fotografií byl původně vyzdoben jen prostou dekorativní malbou. Začátkem třicátých let tohoto století se sestry obrátily na emauzské benediktiny s prosbou o novou výmalbu chrámu. Práce se ujal bratr Antonín Vrbík OSB se svými pomocníky a v roce 1934, po odstranění lešení, zazářil interiér v novém lesku.

Výzdoba je pojata ve stylu tzv. beuronské umělecké školy. Jejím zakladatelem byl P. Desiderius Lenz z benediktinského opatství Beuron v Německu. Tam v polovině minulého století vznikla komunita řeholníků, kteří ve svém mnišském životě kladli důraz na duchovní umění, jak hudební, tak výtvarné. V malířství a sochařství se jednalo o jedinečnou syntézu starokřesťanského umění, byzance i gotiky, obohacenou dokonce o prvky umění egyptského. To vše bylo ještě oživeno vlivem tehdy moderní secese. Tím byl vytvořen zcela nezaměnitelný styl, který byl v Čechách zastoupen pouze v několika kostelech. Nejznámějšími objekty v Praze bylo opatství Na Slovanech a klášter benediktinek na Smíchově v Holečkově ulici. Osobitý styl „beuronské školy“ ovlivnil tvorbu mnoha vynikajících umělců, jakými byli např. architekti Josip Plečnik a Jan Kotěra či malíři Alfons Mucha a Paul Sérusier a další.

V řepském kostele byly použity hlavně biblické motivy ze života Svaté rodiny. Na návštěvníka ale asi zvlášť silně zapůsobí velký počet vyobrazení různých andělů, kteří celý prostor naplňují jakýmsi nadzemským odlehčením.

Historie celého řepského objektu byla po roce 1948 pohnutá. Kostel byl uzavřen, zařízení interiéru rozkradeno nebo zničeno a vnitřní prostor sloužil jako dílny a garáže pro zemědělskou techniku, a to až do roku 1992. Po navrácení boromejkám byl kostel nákladem kongregace (téměř 10 milionů korun) znovu zpřístupněn. Dnes slouží jako duchovní srdce Domova sv. Karla Boromejského a jako hlavní kostel živé farnosti řepského sídliště.

Při zprovoznění kostela byly z finančních důvodů provedeny jen nejdůležitější restaurátorské práce – odstranění přemalby a fixace zachovalých částí. Velkorysým přispěním Magistrátu (400 tis. Kč) mohly být na jaře roku 2000 obnoveny malby v presbytáři. Při vernisáži tohoto působivého uměleckého díla byl představen projekt „PODPORUJTE SVÉHO ANDĚLA“. Jeho účelem je shromažďovat finanční prostředky na postupnou rekonstrukci této významné historické památky, a který úspěšně pokračuje i v současné době.

Díky této akci a darům mnoha drobných i větších dárců bylo shromážděno dalších 400 000,-Kč, takže v zimě roku 2001 mohly pokračovat práce na restaurování oblouku nad oltářem a malé části klenby a bočních stěn. Vernisáž druhé části restaurovaných maleb proběhla 4.4. 2002 a bylo během ní investováno 434 060,-Kč. V roce 2003 a začátkem roku 2004 bylo shromážděno na účtu celkem 360 897,- Kč, z toho bylo 100.000,-Kč z grantu Min. kultury a dalších 100 000,-Kč z grantu Magistrátu hl. města Prahy. Částka 347 945,-Kč byla investována ve třetí fázi obnovy maleb, která byla ukončena v lednu 2004. Lešení bylo zapůjčeno Arcibiskupstvím pražským zdarma.

V roce 2006 (říjen-prosinec) jsme dokončili v pořadí 5.etapu restaurování maleb posledního IV.travé stropu lodi kostela, východní a západní boční stěny ve IV.travé lodi kostela od stropu k římse a celé jižní stěny také od stropu k římse hlavní lodi za celkovou částku 515 000,-Kč. Včetně částky cca 35 000,- Kč za práci při stavbě a bourání lešení pak tato etapa stála cca 550 000,-Kč. Pátá etapa byla dokončena do konce roku 2006.

V další VI.etapě, která by měla proběhnout v roce 2007, a na kterou v tuto dobu intenzivně shromažďujeme finanční prostředky, chceme dokončit restaurování bočních stěn lodi kostela (východní a západní stěna ve II., III., a IV.travé lodi od římsy k podlaze a celou jižní stěnu také od římsy k podlaze v částce 860 tis. Kč. Počítáme i nadále s pomocí dárců a drobných přispěvatelů. Opět jsme požádali o finanční přispění MHMP. Máme příslib finanční pomoci Nadace OF pro rok 2007 ve výši 100 000,-Kč a chceme podat žádost na Ministerstvo kultury ČR. Kostel, v němž proběhne každoročně mnoho koncertů, výstav a jiných akcí, je jedním z kulturních center v naší lokalitě a také chloubou všech obyvatele Řep a naší farnosti. Po dokončení lodi kostela chceme pokračovat v restaurování maleb v přilehlých prostorách (vstupní předsíň, boční vchod, boční kaple, sakristie). Celková částka na dokončení lodi kostela a přilehlých prostor činí nyní asi 2 400 000,-Kč.

Celý objekt kláštera včetně kostela Svaté Rodiny byl na základě rozhodnutí Min. kultury a Státního památkového ústavu zařazen 16. srpna 2000 mezi národní kulturní památky.

Zájemci o zapojení do tohoto projektu mohou kontaktovat koordinátora projektu a dohodnout si s ním jakou formou lze na obnovu maleb přispět. Rekonstrukce bude probíhat i nadále po částech a na závěr rekonstrukce budou formou pamětní tabule, ve vybrané části kostela, uvedena jména sponzorů. Pokud Vás toto dílo obnovy zaujalo, můžete nás kontaktovat a my Vám nabídneme účast podle Vašeho přání a možností. Rádi Vám také poskytneme bližší informace o podrobnostech celé akce a nabídneme Vám účast podle Vašeho přání a možností.

Věříme, že se našim společným úsilím a s Boží pomocí, dobré dílo obnovy podaří. Těšíme se, až duchovní interiér kostela Svaté Rodiny zazáří opět ve své původní kráse.

P. Daniel Janáček - Farnost sv. Martina a S.M. Amidea Blanka Rybecká - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Download Putty Latest Version

Sponzoři a dárci beuronských maleb 2005
Magistrát hlavního města Prahy, Nadace OF, Nadace umění pro zdraví, P.Karel Šubrt, Terezie Hudečková, Marie Zachová, Ing. Václav Klíma, Ing. Petr Lněnička, Ing. Jaroslava Šimonová, Gabriela Kolářová, MUDr. Erika Kattoš, MUDr. Ladislav Kattoš, Anna Malášková, Marie Janečková, JUDr. Vlado Oláh, paní Šárová, Anna Šichová, Ing. Rudolf Kubát, Komunita sester boromejek Řepy, Jiří Vyšata, paní Mudruňková, manželé Královi, Petr Mlčoch, MUDr. Irena Vymlátilová, Václav Kremláček, Blanka Fraňková, manželé Patricie a Jiří Maškovi, Tomáš Skořepa, Pavel Široký, Pavel Chytka, Petr Mlčoch, Věra Kolářová, P.Juan Provecho, Jan a Anna Kaplanovi, Ing. Ilona Meierlová, Marie Zachová, Hospizverein Bamberk, Hospiz-Akademie Bamberk, Svatava Novotná, P. Václav Altrichter, Dr. Zdeněk Haicl, Mgr. Josef Kolář, Hana Kučerová, MUDr. Jaroslav Štrof, Zdeňka Havlíková, Anna Krišicová, Pan Pavel Barhoň a anonymní dárci.
Sponzoři a dárci beuronských maleb 2006
Magistrát hl. města Prahy, Nadace OF, MUDR. J Marková, Ing. Josef Kolář, Paní Alena Stárková, výtěžek koncertu 27.4. 2006, Paní Růžena Papežová, Pan Ludvík Pacoň, Ing. Jana Kepáková, Pan Pavel Polívka, Paní Božena Červená, Paní Monika Jarůšková, Pan dr. Vlado Oláh, Paní Anna Šichová, Pan Tomáš Skořepa, Pan Jiří Mašek, MUDr. Zdeněk Haicl, Pan Augustin Kunc, Paní Marie Zemanová, Paní Marie Voplakalová, Paní Marie Vejražková, Paní Hana Plocková, Paní Anna Malášková, Paní Margita Mudruňková, RNDr. Adolf Filáček, CSc, Paní Jarmila Klokočková, Paní Blanka Fraňková, Ing. Jaroslava Šimonová, Ing. Ilona Meierlová, Pan Jiří Mašek, Ing. Miroslav Lněnička, Jan a Anna Kaplanovi, Paní Květa Hradilová, MUDr. Jaroslav Král s rodinou, Paní Svatava Novotná, Mgr. Hana Kučerová, Dr. Helena Čižinská, MUDr. Irena Vymlátilová, Pan Pavel Široký a anonymní dárci

Všem dárcům z celého srdce děkujeme. Sbírka podporujete svého anděla probíhá dosud.

Číslo účtu: Komerční banka 27- 3153070257/0100

Finanční příspěvek lze zaslat převodem na uvedené číslo účtu (prosíme uvést kontakt na odesílatele kvůli vystavení potvrzení o daru) též poštovní složenkou na uvedené číslo účtu nebo složit v hotovosti proti potvrzení v pokladně DCB u ing. Černé nebo v Nemocnici Pod Petřínem u Ing. Svobodové nebo přímo na sekretariátě Kongregace Milosrdných sester, ul. Šporkova 12, Praha 1. Složenky budou k dispozici v Kostele Svaté Rodiny, a ve vrátnici DCB. Potvrzení a doklad nutný k možnému odečtu od základu daně Vám samozřejmě rádi zašleme.

Kontakt:

Domov sv. Karla Boromejského
K šancím 50, 163 00 Praha 17-Řepy
e-mail: sekretariat@domovrepy.cz

Kostel je pro nás všechny, kdo v Domově žijeme a pracujeme, pro ty, kdo sem přicházejí za svými blízkými, kdo jsou svěřeni naší péči i kdo sem zavítají na některý z koncertů, zdrojem síly, uklidnění, zážitku krásy a duchovního pohlazení, jakéhosi vnitřního oslovení. Je tu jako stále přítomné tlukoucí srdce Domova. Možnost účasti na bohoslužbách, svátostech a modlitbě je tím, co nás motivuje a naplňuje, co přináší nám i všem lidem třeba dosud nepoznaný pokoj a novou atmosféru, s níž se lidé dosud v životě nesetkali, co posiluje naše nemocné a láskyplně je doprovází v nemoci i při vstupu na druhý břeh života. Je to zároveň něco, co nás v naší službě sbližuje, obnovuje ochotu jít za dobrem.

Duchovním správcem řepské farnosti a kostela je P. Daniel Peter Janáček OPraem.

Bohoslužby:
Pondělí: 16:00 kostel sv. Rodiny
Úterý: 17:30 kostel sv. Martina
Středa: 16:00 kostel sv. Rodiny
Čtvrtek: 17:30 kostel sv. Martina - dětská mše s rytmickými zpěvy
18:45-19:30 sv. smíření v kostele sv. Rodiny
Pátek: 8:00 kostel sv. Rodiny - po mši adorace
Sobota: 18:00 kostel sv. Rodiny - nedělní mše s prvními nešporami
Neděle: 07:45 kostel sv. Martina
09:00 kostel sv. Rodiny
K Šancím 50/6, Praha 17 - Repy, 163 00,sekretariat@domovrepy.cz
tel: 235 323 248 (vrátnice), 235 301 209 (sekretariát)
©Dominik Turchich