Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

„Nikdy a nikde nebyli a nebudou lidé bez útrap, strádání a křivd...“

Kolébka sester boromejek leží v lotrinském Nancy, kde se první sestry semkly a v roce 1652 společně postavily holýma rukama proti moru, choleře a bídě všeho druhu, které za sebou zanechala třicetiletá válka. Toto řeholní společenství v r. 1837 zapouští první kořínky v Praze na Klárově a brzy poté vzniká Nemocnice Pod Petřínem. Už v roce 1844 dovoluje rostoucí počet sester rozšířit působnost i v pražských Řepích, kde sestry kupují bývalý Taicmanův dvůr, hospodářskou usedlost, kde staví novou budovu a kostel.

Původní určení tohoto domu k péči o sirotky se postupně změnilo a více než 83 let sloužil dům jako ženská věznice. V práci s odsouzenými dosahovaly sestry velmi dobrých výsledků, těšily se úctě a respektu i vděčnosti těch, jimž podávaly pomocnou ruku. Přesto byly v roce 1948 na dlouhých čtyřicet let odsud vyhnány a poslány do pohraničí, budova zabrána a využívána pro potřeby Výzkumného ústavu zemědělské techniky, celkově chátrala, z kostela se stala garáž pro traktory a skladiště...

Díky celospolečenským změnám po roce 1989 se podařilo zdevastovaný dům kompletně zrekonstruovat a připravit pro novou službu, a to nemocným a starým lidem a současně v návaznosti na historii také jako místo, kde ženy ve výkonu trestu dostávají možnost při péči o seniory spolupracovat.
 
Praha – Řepy, ulice K Šancím...
Šance – pro koho?


     
 

Šance pro nemocné seniory, kteří jsou z důvodu nemoci nebo úrazu hospitalizováni a nemohou se hned vrátit domů. Péče na lůžku zdravotním nebo sociálním pomáhá stabilizovat jejich zdravotní stav a pokud možno obnovit schopnosti sebepéče tak, aby se mohli vrátit domů.

     
 

Šance pro sestry boromejky, které na tomto místě mohou naplňovat své poslání a v hezké spolupráci se všemi vytvářet prostředí, kde je doma milosrdenství.... 

     
 

Šance pro ženy ve výkonu trestu, které pomáhají našemu personálu a dostává se jim pomocné ruky nabídnutou důvěrou spolupracovníků i nemocných, zařazením do rozmanité práce, možností vzdělávání.

     
 

Šance pro personál, který tuto nelehkou službu vykonává s radostí a ochotou, je motivovaný a stmelený přátelskými vztahy. Šance pro studenty, stážisty a dobrovolníky, kteří se na službě podílejí, něco darují – a mnoho získávají...

     
 

Šance pro všechny, kdo přicházejí do našeho Domova ať za pacienty nebo jako účinkující, či návštěvníci četných koncertů nebo kulturních akcí, děti, které přicházejí potěšit pacienty, všichni, kdo přinášejí dar svého času a pozornosti a kteří zároveň mohou načerpat něco z atmosféry, kde se lidé cítí dobře.