Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Odlehčovací pobytové služby

Domov jako POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - podle zákona 108/2006Sb

Cílem odlehčovací pobytové služby je zajistit uživateli na přechodnou dobu bydlení a komplexní podporu, na jakou byl zvyklý doma a která mu z různých důvodů nemůže být v současné době poskytnuta rodinou nebo blízkými.

Domov má pro tuto službu vyhrazeno 13 míst. Cílová skupina jsou senioři a osoby se zdravotním postižením.

Základní nabídka služeb obsahuje:

Ubytování v tří a dvoulůžkových pokojích, celodenní stravování, úklid, praní prádla, pomoc a podpora v běžných činnostech, nepřetržitá ošetřovatelská péče, pomoc při sebeobsluze.

Na základě indikace praktického lékaře poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči v rozsahu stanoveného lékařem. 

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka k individuální podpoře při poskytování služeb.

K udržení tělesné i duševní kondice přispívá velkou měrou i aktivizace. Pomáhá odpoutávat pozornost uživatelů od obtíží nemoci a pokročilého věku, udržovat dobrou náladu, motivovat k pohybu, cvičit jemnou motoriku i paměť.

Pobyt uživatelů v Domově je obohacován průběžnými kulturními aktivitami a koncerty, jichž se mohou zúčastňovat i uživatelé na vozíku.

V aktivizaci uživatelů spolupracují s personálem také dobrovolníci, kteří přicházejí nabídnout svůj čas a věnují ho různým způsobem.

V neposlední řadě je péče naplňována i nabídkou duchovní služby – v míře, v jaké o ni uživatel projeví zájem.

Profesionální péče takto spojuje práci personálu, pracovníků přímé/sociální/ péče i odborných služeb do jediného celku, v němž je vnímán člověk celý se všemi jeho fyzickými, duševními i duchovními potřebami. Právě v tom, co nazýváme slovem „komplexní“, spočívá těžiště veškeré péče – to je v celkovém přístupu k člověku. Všichni zaměstnanci, včetně těch, kdo obstarávají související služby, usilují o to, aby u nás byl vytvářen pocit domova. Domova, kde jsou naši uživatelé i pacienti laskavě přijati, kde jsou respektovány jejich oprávněné požadavky a přání, kde pociťují ve svém stáří úctu a lidskou důstojnost. (Práva uživatele, Etický kodex zaměstnance)

Zájemce obdrží základní telefonické nebo osobní informace od managementu Domova nebo přímo od sociální pracovnice na uvedených telefonních číslech či mailem; nebo přes tel. ústřednu Domova:
235 323 248

Postup při podání žádosti o odlehčovací sociální službu:

Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuální lékařské zprávy. Sociální pracovnice Domova provede se zájemcem sociální šetření. Po zhodnocení předložených podkladů v komisi je mu neprodleně sdělen výsledek a domluven termín nástupu. Vstupní informace.

Pokud přijetí není možné (Domov požadovanou službu neposkytuje, není volná kapacita nebo zdravotní stav vylučuje pobytovou sociální službu), je mu poskytnuto poradenství, jak v této situaci postupovat dál, a nabídnuty kontakty.