Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Zásady ochrany osobních údajů 

 



Domov sv. Karla Boromejského je správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se subjektu údajů, jehož lze přímo či nepřímo identifikovat.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují.

Okruhy subjektů údajů jsou zejména pacienti/uživatelé, jejich rodinní příslušníci, zájemci o služby, zaměstnanci, dobrovolníci, uchazeči o zaměstnání, dodavatelé nebo jejich zástupci, sponzoři, dárci atd.

Práva subjektu údajů jsou především:
právo na přístup k osobním údajům; opravu; výmaz; omezení zpracování; přenositelnost osobních údajů (tj. na vydání zpracovávaných údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu); námitku;

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem:
poskytování zdravotních a sociálních služeb, výkonu sociální práce a plnění povinnosti pověřené osoby, plnění povinností příjemce dotace, vedení účetnictví, zpracování personální agendy, propagace své činnosti, plnění uzavřených smluv;

v rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení aj.), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, email), zaměstnanecké údaje, údaje o sponzorech a dárcích, fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí.

Domov sv.Karla Boromejského v souladu s platnou právní legislativou zpracovává osobní údaje k plnění právní povinnosti poskytovatele zdravotních a sociálních služeb; plnění právní povinnosti zaměstnavatele; plnění uzavřených
smluv; s ohledem na oprávněné zájmy Domova sv. Karla Boromejského a na základě souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávané po dobu stanovenou příslušnou platnou legislativou.

Oprávněné osoby Domova sv. Karla Boromejského, které zpracovávají osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

Je-li nezbytný souhlas (např. s fotografováním, evidence dárců aj.), musí souhlas být:  
svobodný a aktivní; konkrétní a jednoznačný; informovaný - s náležitým poučením o právech subjektu údajů (právo na opravu/doplnění údajů, právo na odvolání souhlasu, apod.); odvolatelný (odvolání souhlasu by mělo být stejně snadné, jako jeho udělení); nesmí být spojován s jinými požadavky.