Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Sponzorské aktivity v Domově


„Jestliže obdarováváš s myšlenkou, že dostaneš něco na oplátku, nedostaneš nic. Jenom tehdy, když dáváš a nečekáš nic nazpět, dostaneš všechno.“

Michel Quoist
Čím žije dnešní moderní člověk? Není jeho cílem především a někdy jenom ekonomická prosperita, úspěšnost, uplatnění se? Nevnímáme svět očima reklam a slovy těch, kdo nám slibují osvobození od potřeb, problémů, utrpení? Neztrácíme smysl pro hodnoty, které nejsou vidět, neztrácíme svou duši? Nepracujeme hodně a někdy příliš i proto, abychom zahnali vlastní úzkost, neutíkáme se k laciným výkladům smyslu života a planým představám o nějakém životě "příštím"?

Často stačí udělat jediný prostý krok, skutek, jímž se vymaníme z kruhu sebestřednosti a uvidíme vedle sebe člověka, který nás potřebuje. Pokaždé, když se od sebe obrátíme k druhým, vzejde nám samotným více světla a naděje. Dobrá vůle vždy najde způsob, jak jiné obdarovat, jak jim dát, co potřebují, jak spojit své síly s ostatními v jednom proudu sjednocování, k němuž dnešní svět přes všechno přece jen spěje. Někdo daruje své fyzické síly, jiný čas, schopnosti, laskavou podporující přítomnost. Jiný je schopen ze svých prostředků finančně podpořit služby ve prospěch potřebných.

„Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jak činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli chvály u lidí – ti už dostali svou odměnu. Když prokazuješ dobro ty, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryté, ti odplatí.“
(Matouš 6, 1 – 3)


Jako kdysi, i dnes se Boží oči tiše dívají na ty, kdo přicházejí ke chrámové pokladničce, do které vhazují své příspěvky. Jako kdysi, i dnes jsou bohatí, kteří dávají mnoho, a jsou chudí, kteří se rozdělí o to málo, co sami mají. Bez této veliké solidarity by nemohlo být pomoženo mnoha trpícím a potřebným lidem.

Vědomí, že my všichni jsme obdarováváni navzájem, je zdrojem vděčnosti jeden za druhého. Obdarovávejme druhé ne podle velikosti jejich zásluh, ale podle míry jejich potřeb a v našem životě nebude chybět radost.

Skutečnost, že v roce 1996 mohl být Domov sv. Karla Boromejského otevřen a začít poskytovat služby pro potřebné a nemocné, se zdála být na samém počátku, po návratu objektu do rukou řádu, takřka nemožnou. Díky sponzorům, stálým partnerům, celé řadě individuálních dárců i za pomoci státu se podařilo objekt přebudovat a prakticky i příjemně vybavit prostory celého Domova .

Z mnoha sponzorských příspěvků a darů byl vybudován v areálu Domova také denní stacionář, který poskytuje celodenní pobyty seniorům a zdravotně postiženým, o které se nemohou starat jejich příbuzní v době, kdy jsou v zaměstnání. Ve velké světlé hale s přilehlými dílnami, keramickou pecí, šicím strojem a dalšími pomůckami je vždy připraven rozmanitý program, který nenechá nikoho nečinně sedět. Atmosféru skutečného domova zde vytváří společně úsilí obětavého personálu i řady dobrovolníků.

V minulosti byl Domov a celý jeho objekt zrekonstruován, vybaven a uveden do provozu. Přesto je k pokračování kvalitní služby zapotřebí stálých "injekcí". Stejně tak, jako je nutné zajistit péči o seniory, potřebujeme jakoukoliv pomoc, kterou kdo poskytne pro celkový chod Domova. Jedná se o finanční dary a příspěvky na různé projekty, ale také věcné dary a nepeněžní plnění v podobě jakýchkoliv služeb (např. bezplatné konzultace z oblasti práva, ekonomie, financí či pomoc při vzdělávání pracovníků).

Poděkování dárcům a sponzorům zvěřejňujeme na tabuli ve vstupní hale, ve sponzorském koutku, na našich webových stránkách, ve výroční zprávě a různých infomateriálech o Domově.

Ke stálým a největším dárcům Domova patří: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, MPSV, MZ ČR, MHMP, MČ Praha 17, 6, 4 a 2, Nadace Dobré dílo Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Diplomatic Spouses Association in Prague. Naše poděkování a vděčnost si však zaslouží další velkorysí firemní sponzoři a institucionální dárci a také dlouhá řada dárců individuálních."Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně, kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí."
(Pavel Římanům 12,8)Kontakt:
Ing. Karolína Straková

Tel. 277 003 564, mob. 770 166 618

karolina.strakova@domovrepy.cz

účty pro finanční dary:

 

 

174-1950304504/0600 u MONETA Bank

1061010610/5500 u Raiffeisenbank